Koło Myśliwskie Szarak

PL DE

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
PRZYRODY

PL DE

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Obwody

Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej na terenie całego kraju regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713). Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Gospodarka łowiecka jest to działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny, prowadzona w obwodach łowieckich przez dzierżawców lub zarządców w oparciu o roczne plany łowieckie oraz wieloletnie łowieckie plany hodowlane. Obszar całego kraju podzielony jest na ponad 5100 obwodów łowieckich. Obwód łowiecki jest to obszar gruntów o ciągłej powierzchni liczącej co najmniej trzy tysiące hektarów, na którym istnieją odpowiednie warunki do prowadzenia gospodarki łowieckiej. Obwody tworzy wojewoda, uwzględniając zasadę: optymalnego zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony, zachowania i rozwoju populacji zwierząt łownych; unikania dzielenia zbiorników wodnych oraz wytyczania granic po naturalnych, trwałych i wyraźnych znakach w terenie. W skład obwodów łowieckich nie wchodzą: parki narodowe i rezerwaty przyrody, miasta i miejscowości w granicach obejmujących zabudowania, budowle, zakłady i urządzenia oraz tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe i inne cele gospodarcze, a także obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym w granicach ich ogrodzeń. Obwody łowieckie dzielą się na leśne (co najmniej 40% powierzchni lasu) oraz polne (pozostałe). Podlegają one wydzierżawieniu kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego, bądź decyzją ministra właściwego do spraw środowiska pozostają wyłączone z wydzierżawiania (obecnie ponad 300). Obwody łowieckie leśne wydzierżawia, na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, regionalny dyrektor PGL Lasy Państwowe, zaś polne – starosta. Kategoryzacja obwodów łowieckich uwzględnia liczebność poszczególnych gatunków zwierzyny w określonych środowiskach jej bytowania,rodzaj i wielkość jej pozyskania oraz nasilenie czynników antropogeniczych.

Obwody

Projekt i wykonanie:pawelec.info